لطفا صبر نمایید...

سوالات متداول


  • چنانچه صاحب امتیاز یک نشریه تغییر کند، این تغییر چگونه در سامانه ی نشریات اهدایی اعمال می شود؟

لازم است صاحب امتیاز جدید در سامانه ی نشریات اهدایی ثبت نام کند، پس از 24 ساعت در به روز آوری خودکار سیستم، این تغییر در سامانه ی نشریات اهدایی، لحاظ خواهد گردید.