لطفا صبر نمایید...

نحوه محاسبات از اول آبان 95

شناسه خبر:27
1395-10-14 14:11:28


پیرو درخواست ناشران محترم از ابتدای آبان 95 ضریب کیفی به جای ضرب شدن در سهم حمایت در تعداد مشترک ضرب می شود .

سقف تعداد مشترک برابر  است با ضریب کیفی ضربدر تیراژ پایه

سهم حمایتی برابر است با معادل واریزی مشترکان مشروط به آنکه از سقف حمایتی مندرج در نظام نامه بیشتر نباشد که در نهایت ضریب راستی آزمایی در آن اعمال می شود

تیراژ پایه در حال حاضر 4000 در نظر گرفته شد