لطفا صبر نمایید...

انتشار قرارداد سامانه اشتراک نشریات کشور در سال 96

شناسه خبر:33
1396-02-17 18:46:25


قرارداد نهایی سامانه اشتراک نشریات کشور در سال 96 باتوجه به نظرات و پیشنهادات مختلف صاحبان امتیاز تهيه شده است.

قراداد نهایی در فایل پیوست موجود است.

فایل های ضمیمه